COUNT DOWN
TO NCFM 2023
DAYS
LEFT
DAYS LEFT

NCFM 2023

Poster

 

Poster

 

 


 

Poster
Poster
Poster

Registration

** (Accept jpg, pdf, and word format, limit size of document not over 15 MB)


**หากท่านไม่ได้ Email ตอบกลับหลังจากลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการ กรุณาเช็ค Email ใน Junk Mail หรือติดต่อ Admin
ที่ Email: thaincfm@gmail.com

*** โปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการส่ง Link สำหรับเข้าร่วมงานประชุม


** (Accept jpg, pdf, and word format, limit size of document not over 15 MB)ข้อกำหนดการส่งผลงาน
NCFM 2023 Call for Abstract

ดาวน์โหลดข้อกำหนดการนำเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เปิดรับผลงานทางวิชาการเข้าประกวด ทั้งรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และ การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 1. โปรดส่ง abstract มาที่ https://www.thaincfm.com/home.php#form_abstract ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2566
 2. Abstract ควรมีรูปแบบตาม template ด้านล่าง และ submit ในรูปแบบ PDF
 3. Abstract ควรมีคำไม่เกิน 350 คำ และมีภาพหรือตารางประกอบรวมกัน ไม่เกิน 2 ภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข/ทันตภิบาทที่ปฏิบัติงานด้านงานบริการปฐมภูมิ นิสิตแพทย์

ประเด็นหลักของเนื้อหา (Theme)

 • Health systems (งานวิจัยด้นระบบสุขภาพ)
 • Practice management (งานวิจัยด้านเวชปฏิบัติ)
 • Medical Education (งานวิจัยด้านการศึกษา)
 • Health innovation (งานวิจัยด้านนวัตกรรมสุขภาพ)

รูปแบบที่เลือกนำเสนอ

 • Oral presentation
 • Poster presentation

เอกสารสิ่งที่ต้องส่ง (เป็นไฟล์ PDF)

 1. CV ของผู้นำเสนอ (หากนำเสนอเป็นทีมส่งเฉพาะหัวหน้าทีม) สามารถส่งไฟล์ CV ได้ที่ห้อง Slide Preview ในงานประชุม NCFM
 2. บทคัดย่อ (โปรดแนบไฟล์ PDF ผ่านแบบฟอร์ม online)
 3. ไฟล์การนำเสนอ(สำหรับผู้นำเสนอ Oral presentation สามารถส่งไฟล์ เพื่อนำเสนอได้ที่ห้อง Slide Preview ในงานประชุม NCFM)

เกณฑ์การนำเสนอ

 1. คณะกรรมการจัดคัดเลือกบทคัดย่อจำนวนหนึ่งเพื่อให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
 2. ถ้าคุณได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุม คุณต้องเตรียมนำเสนอเป็นเวลา 10 นาที และเตรียมข้อซักถามอีก 5 นาที
 3. ถ้าคุณได้รับเลือกให้นำเสนอ poster presentation คุณจะต้องเตรียม poster ตามแนวทางคำแนะนำที่ให้ไว้ และต้องมานำเสนอ onsite ที่งานประชุมวิชาการ
 4. บทความที่ได้รับเข้าร่วมนำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
 5. จัดเตรียมบทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตาม Template ที่กำหนด
ผู้ที่ส่ง manuscript ร่วมด้วยในงานประชุมนี้ ก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2566 จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารของ รว. และได้รับการยกเว้นในการเขียนรายงานการวิจัยสมบูรณ์เพื่อส่งสอบ board

คำอธิบายส่งผลงานวิชาการ (เฉพาะบทคัดย่อตามลำดับ Cordia New 16)

 1. ชื่อผลงาน: อาจจะใช้คำย่อในชื่อผลงานได้แต่ให้มีคำอธิบายสั้น ๆ อยู่ข้างล่าง ไม่เกิน ไม่ควรมีชื่อโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ทำวิจัยในชื่อผลงาน (120 ตัวอักษร) ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 2. รายชื่อผู้ทำวิจัย: ชื่อ นามสกุล (ชื่อแรก)1,*, ชื่อ นามสกุล2 1ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย * ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author): ชื่อ นามสกุล ที่อยู่, email, เบอร์โทร (โดยหากเป็นแพทย์ประจำบ้าน ชื่อผู้ประพันธ์บรรณกิจมักเป็น อ.ผู้ควบคุมงานวิจัย)
 3. ที่มา ปัญหาและสาเหตุ (Background): ระบุโดยย่อว่าปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไรมีผลกระทบต่องานหรือการดูแลผู้ป่วยอย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนเกี่ยวข้องกับใครบ้างมีสาเหตุสำคัญจากอะไร
 4. รูปแบบการทำวิจัย (Study design and methods): ระบุ (1) วิธีการทำวิจัย (2) วิธีประเมินผล อาจจะเป็นการประเมินเชิงปริมาณหรือการประเมินเชิงคุณภาพ
 5. ผลการวิจัย (Results) ผลที่เกิดขึ้น อาจแสดงเป็นตารางหรือกราฟผลลัพธ์โดยสรุป (4) แสดงวิเคราะห์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ้
 6. สรุปผล/การนำผลไปใช้ (Conclusion/Implementation): (Conclusion/Implementation): เขียนโดยครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้ (1) ปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการวิจัย (2) จุดเด่นผลของงาน (3) แนวทางการประยุกต์ใช้ผลงานวิชาการและการทำวิจัยต่อยอด
 7. คำสำคัญ: ระบุคำสำคัญเพื่อง่ายต่อการค้นหา 3-5 คำ

แนวทางการทำ Poster Presentation

 1. Poster จะเป็น e-poster
 2. โปรดส่ง abstract มาที่ https://www.thaincfm.com/home.php#form_abstract ก่อนวันที่ 1 ตค. 2566
 3. คุณต้องลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมก่อนการนำเสนอ
 4. Poster ต้องมีขนาด A0 (80 cm x 120 cm)
 5. Poster หากเขียนเป็นภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. Poster templates
  • a. Title (names of authors and affiliations) ชื่อเรื่อง และ ผู้นิพันธ์
  • b. Introduction/Objectives/Aims/Problem/Goal (ที่มา/วัตถุประสงค์/ปัญหา/เป้าหมายการศึกษา)
  • c. Methods (กระบวนการวิจัย)
  • d. Results (ผลการศึกษา)
  • e. Conclusions (สรุปผลการศึกษา)
  • f. References (เอกสารอ้างอิงที่สำคัญ ไม่เกิน 5 งาน)
  • g. Acknowledgements (กิตติกรรมประกาศ)
  • h. Contact information (including QR code), if available


ดาวน์โหลดข้อกำหนดการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงาน Abstract Submission

Attach the PDF file (Maximum Upload File Size 10MB)
Attach the PDF file (Maximum Upload File Size 10MB)
Attach the PDF file (Maximum Upload File Size 10MB)

การประชุมวิชาการประจำปีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

Important Dates

1st May 2023

 • Registration opens

31st August 2023

 • Deadline for early bird registration
%d
Days
%h
Hours
%m
Minutes
%s
Seconds

19th-21st October 2023

 • Congress date
%d
Days
%h
Hours
%m
Minutes
%s
Seconds